حفظ حریم شخصی


حفظ حریم خصوصی

شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی تهران خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان می داند و ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حریم خصوصی شما، این بیانیه محرمانگی را تهیه کرده ایم. شما به عنوان مشتری ما می توانید بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی در شبکه جهانی اینترنت از سایت شرکت بازدید کنید . با ثبت یا درخواست اطلاعات در این سایت، شما اجازه می دهید تا اطلاعات شما بر اساس مفاد این خط مشی جمع آوری، استفاده و منتقل شود.

اطلاعاتی که ما از شما جمع آوری می کنیم

هنگامبازدید از سایت شرکت از شما خواسته میشود که اطلاعاتی نظیر نام و جزئیات تماس خود را وارد کنید. همچنین ممکن است مااطلاعاتی درباره استفاده شما از سایت را در کنار اطلاعاتی که بوسیله نامه و یا ایمیلبرای ما می فرستید، جمع آوری کنیم.

افشاء

اطلاعاتیکه در اختیار ما قرار می دهید در سرورهای امن ما قرار می گیرد. همچنین ممکن است مااطلاعات جمع آوری شده درباره استفاده از سایت خود را در اختیار اشخاص ثالثی قراردهیم اما این موارد شامل اطلاعاتی که قابل استفاده برای تعیین هویت شما باشندنخواهد بود.

هر جاکه رمز ورودی به شما ارائه شده (یا خود انتخاب کرده اید)، این رمز ورود شما راقادر خواهد ساخت تا به بخش های مشخصی از سایت ما دسترسی داشته باشید، حفظ و نگهداریاز این رمز ورود بر عهده شخص شما خواهد بود. ما از شما می خواهیم تا این رمز ورودرا در اختیار هیچ کس قرار ندهید.

متاسفانهانتقال اطلاعات از طریق اینترنت کاملاً امن نیست. علی رغم اینکه ما همه تلاشمان راجهت حفاظت از اطلاعات شخصی شما به کار می گیریم، نمی توانیم امنیت انتقال اطلاعاتشما را تضمین کنیم؛ بنابراین مسئولیت هرگونه انتقال بر عهده شما خواهد بود. با دریافتاطلاعات شما، ما از روش های سخت گیرانه و امنیتی در جهت تلاش برای جلوگیری ازدسترسی غیر مجاز به آن ها استفاده خواهیم کرد.

کشورهایخارج از جامعه اقتصادی اروپا همیشه قوانین حفاظت اطلاعات قوی ندارند. به هر حال ماهمیشه برای اطمینان از اینکه اطلاعات شما مطابق این خط مشی استفاده شود تلاش خواهیمکرد. مگر در مواردی که قانون ملزم بداند، ما هیچ بخشی از اطلاعاتی که شما در اختیارمانگذارده اید را در اختیار دیگران نگذاشته، به فروش نرسانده و توزیع نخواهیم کرد.

IP ها و کوکی ها

ماممکن است اطلاعات کامپیوتر شما، از جمله آدرسIP، سیستم عامل ونوع مرورگر را جمع آوری کرده و جهت مدیریت و اهداف بازاریابی مورد استفاده قرار دهیم.این امر شامل داده های آماری درباره الگوها و عملکرد جستجوی شما در اینترنت بوده ونمی تواند هویت شما را تعیین کند. کوکی ها بسته های کوچک اطلاعاتی هستند که ما رویکامپیوتر شما ذخیره می کنیم. هنگامی که شما وارد سایت ما می شوید، سیستم ما کوکیهایی را روی کامپیوتر شما ذخیره خواهد کرد. مگر اینکه مخالفت خود را هنگام ارائهاطلاعات خود به ما اعلام کرده باشید. کوکی ها به دفعات بعدی بازدید از سایت سرعت بیشتریمی دهند. همچنین کوکی ها به ما اجازه می دهند تا بتوانیم ترافیک سایت را کنترل ونظارت کرده و محتوای سایت را برای شما شخصی سازی کنیم. شما می توانید با فعال کردنتنظیمات خاص در مرورگر کامپیوتر خود از ذخیره کوکی ها جلوگیری کنید، در این صورتممکن است نتوانید از برخی قابلیت های ویژه سایت ما استفاده نمایید.

امنیت و حفاظت

ما ازاقدامات امنیتی استفاده می کنیم تا اطلاعات شما را از دسترسی اشخاص غیر مجاز وعملکردهای غیر قانونی، خسارات اتفاقی، تخریب و نقصان مصون نگاه داریم. ما اطلاعاتشما را برای مدتی متعارف که قانون ملزم می داند، نگاه خواهیم داشت.

درموارد خاص ممکن است سایت ما حاوی لینک های الکترونیکی به سایت های دیگر باشد. درصورتی که بخواهید از این سایت ها بازدید کنید، خط مشی حفظ حریم خصوصی و اولویت هایحریم خصوصی آن ها معتبر خواهد بود.

امنیت و حفاظت دسترسی و به روزآوری

ما ازاقدامات امنیتی استفاده می کنیم تا اطلاعات شما را از دسترسی اشخاص غیر مجازمصوننگه داريم ، شما این حق را دارید که از اطلاعات نگهداری شده خود آگاهی داشته و ازما بخواهید تا تغییراتی در آن ها ایجاد کنیم تا دقیق و به روز باشند. اگر به اینامر تمایل داشتید، ما را در جریان بگذارید.

تغییرات در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما

هرگونهتغییرات آتی در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما بر روی سایت قرار خواهد گرفت و در صورت نیازاز طریق ایمیل نیز اطلاع رسانی خواهد شد.